Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Traffica

Traffica is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64948293 en is gevestigd aan de Oorsprongpark 12 (3581 ET) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Traffica is de eenmanszaak van M. Volker.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Traffica.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: de diensten die Traffica aanbiedt zijn diensten op gebied zoekoptimalisatie.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Traffica terzake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. De website die door Traffica gebruikt wordt is https://www.traffica.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Traffica, elke overeenkomst tussen Traffica en Opdrachtgever en op elke dienst die door Traffica wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Traffica aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Traffica is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 1. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Traffica is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Traffica gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van Traffica zijn vrijblijvend. Traffica is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Traffica het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Traffica gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Traffica niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van Traffica zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Traffica niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Traffica heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Traffica, zal Traffica de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Traffica niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Traffica is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Traffica aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de abonnementen.
 6. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht tot een workshop en/of training annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Daarnaast komt Traffica het recht toe om tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst te vorderen indien de annulering tot één week voor de aanvangsdatum plaatsvindt. Ingeval van annulering vanaf drie dagen tot de aanvangsdatum, is Opdrachtgever gehouden om het volledig overeengekomen bedrag te vergoeden.
 7. Bij het annuleren van alle overige opdrachten is Opdrachtgever verplicht om de door Traffica reeds gemaakte kosten te vergoeden alsmede een aanvullende schadevergoeding indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Traffica een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Traffica kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn/haar verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Traffica ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Welk bedrag vermeerderd kan worden met door Traffica gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht, en een aanvullende schadevergoeding indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.
 5. Zowel Opdrachtgever als Traffica kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Traffica nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Traffica is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Traffica gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel – 7 Abonnementen

 1. Een abonnement kan worden aangegaan voor de duur van een maand. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tenzij het abonnement is opgezegd.
 2. Opzegging van het abonnement is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en kan tegen het einde van de abonnementsperiode opgezegd worden. Deze opzeggingstermijn geldt niet voor abonnementen welke onderdeel zijn van de Traffica SEO Academy. De abonnementen in dit afgeschermde gedeelte kunnen op elk moment opgezegd worden. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op toegang tot dit gedeelte tot de datum waarop het abonnement afloopt. Hierna heeft Opdrachtgever geen toegang meer tot de video’s waartoe dit abonnement toegang verschaft. OF De toegang tot de video’s eindigt op de dag volgend op de dag van opzegging. Eventuele teveel betaalde gelden worden verrekend.
 3. Indien sprake is van geen of niet tijdige beëindiging van het abonnement, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met één maand. Behoudens het geval dat Opdrachtgever uitdrukkelijk gekozen heeft voor een jaarabonnement, in welk geval de overeenkomst verlengd wordt met een termijn van een jaar.
 4. De opzegging kan per e-mail aan info@traffica.nl onder vermelding van de naam van het Lid en contactgegevens van Opdrachtgever gedaan worden alsmede de reden van opzegging en dient vóór de 1e van elke maand door Traffica ontvangen te zijn.
 5. Traffica kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Opdrachtgever, ontbinden ingeval:
 6. Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;
 7. Opdrachtgever naar het uitsluitende oordeel van Traffica ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
 8. Opdrachtgever de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Traffica als ongewenst wordt aangemerkt.
 9. Nadat het abonnement is geëindigd, is Opdrachtgever verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan Traffica.
 10. Opdrachtgever kan het abonnement upgraden naar een volgend niveau en dient dienovereenkomstig maandelijks een hoger lidmaatschap te betalen.
 11. Coaching op basis van een Traffica SEO Academy abonnement wordt op basis van een ‘fair use policy’ uitgevoerd. Het is uitsluitend aan Traffica om te beoordelen of het fair use wordt overschreden door Opdrachtgever. Indien dit het geval is, kan de coaching beëindigd worden of dient Opdrachtgever het volledige tarief voor de coaching te voldoen. Opdrachtgever zal hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.
 12. De coaching is persoonlijk en niet overdraagbaar. De coaching dient in dezelfde maand gepland te worden als de maand waarin OF waarover de abonnementsgelden betaald worden. Indien dit niet mogelijk is, kan een coaching sessie niet gegarandeerd worden. Traffica zal zich zoveel mogelijk inspannen om de coaching alsnog plaats te laten vinden.
 13. Trainingsmateriaal is in elk geval beschikbaar gedurende de duur van het abonnement. Na het beëindigen van het abonnement kan Traffica de beschikbaarheid van het materiaal niet garanderen noch is zij gehouden om de beschikbaarheid van heet trainingsmateriaal te allen tijde te garanderen.

 

 

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Traffica op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend kunnen worden. Ook kosten ten behoeve van de aanschaf van specifieke programmatuur komen voor rekening van Opdrachtgever, alsmede andere kosten die naar het uitsluitende oordeel van Traffica voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Indien sprake is van spoed, of Traffica op aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden. Opdrachtgever dient eenmalig spoedtarief van € 250,- euro te betalen en een toeslag van € 15,- euro per uur bovenop het overeengekomen uurtarief van Traffica voor de werkzaamheden welke als ‘spoed’ opgegeven zijn.
 3. Abonnementskosten worden via diverse betalingsvormen per incasso maandelijks geïncasseerd.
 4. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Traffica een aanvang zal maken met haar werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Traffica gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 7. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Traffica te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever een voorschot te betalen alvorens Traffica aanvangt met haar werkzaamheden.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Traffica. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Traffica een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 

Artikel 9 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Traffica zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Traffica meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Traffica zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Traffica niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Traffica, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Traffica dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief van 15 euro (zegge: vijftien euro) per uur bovenop het overeengekomen uurtarief te vergoeden, alsmede een eenmalig bedrag van € 250,- euro (zegge: tweehonderdvijftig euro). Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.
 4. Traffica is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Opdrachtgever en Traffica kunnen overeenkomen dat Traffica interim werkzaamheden verricht, in welk geval Opdrachtgever Traffica dient te voorzien van adequate materialen en/of programmatuur, en de inzet en hulp van zijn werknemers op eerste verzoek van Traffica.
 6. Traffica kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekeningen risico van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat van de werkzaamheden van Traffica, treden Partijen met elkaar in overleg om in redelijkheid tot een passende oplossing te komen. In geen enkel geval worden reeds betaalde gelden terugbetaald aan Opdrachtgever. Traffica garandeert geen resultaten. Traffica past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd.

 

Artikel 11 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Traffica of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Traffica recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Traffica bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Traffica gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Traffica spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Traffica.

5.De aard van de werkzaamheden van Traffica brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Traffica nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Traffica.

 

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. Traffica gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Traffica de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@traffica.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Traffica verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Traffica tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Traffica op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14 – Opschorting

1.Traffica heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daartoe, indien zij was betaald, wel verplicht zou zijn.

2.Traffica is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Traffica is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Traffica is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Traffica wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Traffica, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Traffica zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Traffica buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Traffica bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Traffica leidt tot aansprakelijkheid van Traffica, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de specifieke opdracht in rekening gebrachte kosten.
 2. Traffica is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Traffica geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Traffica per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Traffica is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Traffica is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 6. Traffica staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Traffica verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Traffica sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Traffica vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Traffica binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Traffica en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Traffica op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Traffica zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Traffica niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Traffica en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Ingeval van schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) verschuldigd.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Traffica berusten uitsluitend bij Traffica en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Traffica rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Traffica en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Traffica opgeleverde zaken, dient Traffica expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Traffica rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Traffica vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever Traffica hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Traffica, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 15.000,- euro (zegge: vijftienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Traffica onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Traffica verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Traffica van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Traffica voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Traffica opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Traffica verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Traffica of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@traffica.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Traffica de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Traffica zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Traffica en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Traffica kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Traffica en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.